ZŠ Slatina
Základní škola Slatina okres Kladno

Školská rada

Vykonává své působnosti podle §167 a 168 zákona č.561/2004 Sb., školského zákona.

Školská rada má umožnit rodičům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy. Schází se ke svým jednáním nejméně dvakrát ročně. Schůzi svolává předseda školské rady. Podklady pro jednání zajišťují členové školské rady a ředitel školy.

Úkoly školské rady vyplývající ze zákona: (Školský zákon, §168)

 • schvaluje výroční zprávu o činnosti školy
 • schvaluje školní řád a navrhuje změny
 • schvaluje způsob hodnocení žáků
 • podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy
 • vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů
 • vyjadřuje se k uskutečňování školního vzdělávacího programu
 • vyjadřuje se k rozboru hospodaření a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření
 • projednává návrh rozpočtu školy na další rok
 • projednává inspekční zprávy ČŠI
 • dává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství i dalším orgánům státní správy

Školskou radu zřizuje zřizovatel školy, stanoví celkový počet členů a vydá volební řád. Funkční období školské rady je tři roky. Zřizovatel jmenuje jednu třetinu členů školské rady, další dvě třetiny členů jsou voleny. V jedné třetině jsou zástupci rodičů, ve druhé skupině jsou zástupci pedagogických pracovníků. Z toho plyne, že školská rada má nejméně tři členy. Ředitel školy nemůže být členem školské rady, je povinen umožnit školské radě přístup k informacím o škole, k dokumentaci školy. Dbá přitom, aby informace chráněné podle zvláštních předpisů byly poskytnuty pouze za podmínek stanovených těmito předpisy. Ředitel školy je povinen zúčastnit se zasedání školské rady na vyzvání jejího předsedy.

Školská rada Základní školy Slatina byla zřízena v roce 2008.

Školská rada se schází pravidelně. K jednání školské rady bývá přizvána ředitelka školy. Zápis z jednání školské rady je vždy na závěr jednání uzavřen, odsouhlasen a podepsán všemi přítomnými členy školské rady.

Nejméně jednou ročně školská rada informuje zákonné zástupce žáků školy, pracovníky školy a zřizovatele školy o výsledcích své činnosti za uplynulé období.

V září 2021 proběhly doplňkové volby do školské rady.
Do Školské rady Základní školy Slatina z řad zákonných zástupců nezletilých žáků byla zvolena paní Jitka Barvířová.
 

Složení školské rady:

 • Mgr. Veronika Kořínková za pedagogy
 • Markéta Pokorná za zřizovatele
 • Jitka Barvířová za zákonné zástupce žáků školy

 

Škola

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Rychlý kontakt

Základní škola Slatina
okres Kladno
Slatina č.p. 124
273 26 Olovnice

Ředitelka školy:
Mgr. Martina Kvasničková
312 583 301
kvasnickova@zs-slatina.cz

Časový harmonogram

1. hodina 08:10 - 08:55
2. hodina 09:05 - 09:50
3. hodina 10:10 - 10:55
4. hodina 11:05 - 11:50
5. hodina 12:00 - 12:45
6. hodina 12:50 - 13:30
7. hodina 13:35 - 14:20