ZŠ Slatina
Základní škola Slatina okres Kladno

Co vědět před zápisem

Informace pro rodiče                                                                          

Rozhodnutí o přijetí Vašeho dítěte k základnímu vzdělávání bude zveřejněno v pondělí 15. 4. 2024 pod přiděleným registračním číslem ve vývěsce školy a na www.zs-slatina.cz nejméně po dobu 15 dnů. Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámená.

Odklad povinné školní docházky o jeden školní rok je potřeba vyřídit do 31. 5. 2024. K žádosti          o odklad přiložíte doporučující posouzení školského poradenského zařízení a dětského lékaře.

Dne 18. června 2024 v 16.00 se ve škole uskuteční informativní schůzka rodičů budoucích prvňáčků.

Přejeme Vám i Vašim dětem, abyste byli s pobytem v naší škole spokojeni a těšíme se na spolupráci s Vámi.                                                                                              

Slatina 10. 4. 2024                                                                                                                 Vaše škola

........................................................................................................................................................

Zápis do školy je velký předěl v životě dítěte a nejedná se jen o zjišťování, zdali je dítě dostatečně připravené a zralé na školní docházku. Rodiče získají zpětnou vazbu a doporučení, jak mají s dítětem dál pracovat, než skutečně nastoupí do školy. Během zápisu rodič vyplní zápisní lístek a dotazník.

Nejčastější dotazy:

· Znalost základních pojmů –barvy, čísla (manipulace v oboru 1-5), dny v týdnu, rodina

· Orientace v prostoru

· Dodržování zákl. hygienických pravidel

· Samostatnost při oblékání a obouvání

· Znalost a dodržování zásad slušného chování

· Sociální zralost

· Úroveň jemné motoriky a grafomotoriky, správné držení tužky, nůžek

· Úroveň řeči - přiměřená výslovnost hlásek, srozumitelnost, komunikace ve větách a souvětích

· Soustředěnost na zadaný úkol

· Zpěv a recitace

· Stolování

· Zdravotní stav a případná omezení

Žádné dítě se nevyvíjí stejně rychle a není snadné rozhodnout o připravenosti dítěte během krátkého setkání u zápisu, ale obecným předpokladem pro pozitivní vstup do 1. ročníku základní školy jsou dvě základní kritéria:

1. Školní zralost, v níž se jedná o biologické zrání a dosažení zralosti centrální nervové soustavy. Toto zrání závisí na věku dítěte, ale také na jeho individuálních vlastnostech. Při posuzování školní zralosti dítěte sledujeme čtyři hlavní oblasti.

-Tělesnou schránku dítěte, tedy jeho tělesnou zdatnost, dobrý zdravotní stav, ale také rozvoj hrubé a jemné motoriky, grafomotoriky.

-Duševní vyspělost předpokládá dostatečnou vyzrálost CNS přiměřenou úroveň zrakového a sluchového vnímání, pozornosti, paměti, celkový rozvoj řeči (plynulost řeči, dostatečná slovní zásoba) a komunikace.

-Emoční zralost s sebou přináší dosažení určité citové stability, přiměřené odolnosti vůči zátěži, ale také schopnost přijímat nové poznatky, schopnost vyrovnat se s pocitem strachu z neznámého.

-Sociální zralostí dítě dokazuje svoji schopnost být delší dobu bez matky,  přijmout autoritu a schopnost přijmout roli žáka a spolužáka.

2. Školní připravenost, která závisí na působení rodinného a dalšího sociálního prostředí dítěte,také na předškolním zařízení, které dítě navštěvuje. Připravenost můžeme rozlišovat na vnější a vnitřní.

-Vnější se může projevovat zájmem dítěte o prostředí školy a vyučování (nábytek, výzdoba třídy, činnosti ve škole...) nebo dítě považuje výuku za hru a úkoly nepovažují za povinné.

-Vnitřní znamená způsobilost dítěte ke školní docházce a odpovídá duševní, emoční a sociální zralosti. Školní připravenost v sobě zahrnuje chápání hodnoty a významu školního vzdělávání, dosažení socializační úrovně dítěte a také ztotožnění se a přijetí základních norem hodnot a chování.

Přejeme Vám i Vašim dětem, abyste byli s pobytem v naší škole spokojeni  a těšíme se na spolupráci s Vámi.                                                                                                        Vaše škola
 

Škola

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Rychlý kontakt

Základní škola Slatina
okres Kladno
Slatina č.p. 124
273 26 Olovnice

Ředitelka školy:
Mgr. Martina Kvasničková
312 583 301
kvasnickova@zs-slatina.cz

Časový harmonogram

1. hodina 08:10 - 08:55
2. hodina 09:05 - 09:50
3. hodina 10:10 - 10:55
4. hodina 11:05 - 11:50
5. hodina 12:00 - 12:45
6. hodina 12:50 - 13:30
7. hodina 13:35 - 14:20